STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Oferty pracy
 Pracownicy
 GCI w Lubelskim
 Regulamin
 Dokumenty aplikacyjne
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Wykaz Policealnych Szkół Publicznych w woj. lubelskim
 Pierwsza praca
 Pierwszy biznes
 Kontakt
 Ważne adresy
 Praca
 Szkolenia
 Biblioteka
 Ogłoszenia
 • Regulamin

  1.  Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest do realizacji celów określonych w projekcie działalności GCI.

  2.  Gminne Centrum Informacji jest placówką ukierunkowaną na aktywizację społeczności lokalnej, szczególnie ludzi młodych oraz ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji.

  3.  GCI jest jednym z działań na rzecz realizacji zapisów zawartych zarówno w dokumencie "Cele i kierunki społeczeństwa informacyjnego w Polsce", jak też www dokumencie "e-Polska - Plan działania na rzecz rozwoju informacyjnego w Polsce w latach 2001 - 2006".

  4.  Gminne Centrum Informacji otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 800 do 1800.

  5.  Placówka jest wspólnym dobrem społecznym, z którego korzystają wszyscy zainteresowani w zakresie usług podstawowych.

  6.  Pierwszeństwo w korzystaniu z wyposażenia Gminnego Centrum Informacji mają niepełnosprawni, absolwenci i osoby bezrobotne. Pozostali chętni mogą korzystać z usług w dalszej kolejności w miarę możliwości.

  7.  Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pomieszczeniem i przebywającymi w GCI osobami sprawuje wyznaczony przez Wójta Gminy Urzędów pracownik.

  8.  Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniany może być tylko przez pracowników centrum lub osoby uprawnione, pod ich nadzorem  oraz w ich obecności, po uprzednim sprawdzeniu sprawności sprzętu.

  9.  Włączanie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków obsługi GCI.

  10. Osoba korzystająca z GCI nie może samowolnie bez wiedzy instruktora zmieniać przydzielonego mu stanowiska komputerowego.

  11. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

  12. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego instruktorzy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  13. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient jest zobowiązany do sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy zgłosić natychmiast pracownikowi GCI.

  14. W przypadku korzystania z komputerów należ wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania oraz dokonywanie zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych, samodzielne podłączanie lub odłączanie urządzeń peryferyjnych a także drukowanie.

  15. Możliwość korzystania z własnych nośników magnetycznych powinna być każdorazowo uzgadniana z instruktorem.

  16. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z instruktorami GCI po uprzednim upewnieniu się co do praw autorskich tego oprogramowania.

  17. W przypadku awarii sprzętu komputerowego, urządzenia peryferyjnego bądź innego urządzenia znajdującego się w GCI osoba korzystająca zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie instruktora. Jeżeli awaria sprzętu nastąpiła z przyczyn niezależnych od klienta zostanie mu przydzielone inne stanowisko. Jeżeli awaria sprzętu nastąpiła z winy klienta będzie on obciążony kosztami naprawy sprzętu lub kosztami jego wymiany.

  18. Każdorazowo należy uzgadniać z instruktorami chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów w GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.

  19. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie. Nie można również zamieszczać treści o tematyce erotycznej.

  20. Konta e-mail i strony www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i obowiązującym prawem.

  21. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy, przy korzystaniu z niego nie spożywać pożywienia oraz napojów z całkowitym wyłączeniem napojów alkoholowych.

  22. Po zakończeniu korzystania z wyposażenia GCI należy doprowadzić stanowisko do stanu pierwotnego.

  23. Osoby korzystające z usług GCI są zobowiązane do przestrzegania podstawowych zasad zachowania się w miejscach publicznych.

  24. W trakcie przebywania w  pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój.

  25. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów i szkoleń.

  26. Podczas zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w GCI spoczywa na prowadzącym zajęcia.

       Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła.